Szülői értekezlet

Szülői értekezlet

A szülői értekezletek időpontja: Február 13., 14., 15.

A szülői értekezletek időpontja: 

Pillangó csoport: Február 13. 16:30 

Süni csoport: Február 14. 16:30 

Katica csoport: Február 15. 16:30

Vissza